Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Definities

Grandesco: Grandesco B.V., gevestigd te Zwolle, Kvk-nummer: 81698739
Verhuurder: Grandesco
Huurder: degene met wie Grandesco een overeenkomst is aangegaan, ook wel de klant
Partijen: Verhuurder en huurder samen

1. Reservering en boekingen 

1.1. Huurder verklaart door een online reservering op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met deze algemene huurvoorwaarden. 
1.2. Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd. 
1.3. Eerder gebruik of uitlopen na een dagdeel kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk bevestigd door de verhuurder. 
1.4. Voor de buiten het dagdeel vallende periode zal een meerprijs worden doorberekend. 

2. Gebruik van de gehuurde ruimte(n) 

2.1. Het is huurder niet toegestaan de ruimte aan derden te verhuren of in gebruik te geven. 
2.2. Huurder dient aanwijzingen van personeel van verhuurder ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) op te volgen. 
2.3. Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in en om het gebouw aanwezige zaken. 
2.4. Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen. 
2.5. Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij het personeel van de verhuurder te worden gemeld. 
2.6. Huurder is verplicht aangebrachte schade aan het pand te melden en te vergoeden. 
2.7. De verhuurder heeft het recht door haar geconstateerde schade aan en in gehuurde ruimte(n) evenals de aanwezige inventaris te laten herstellen op kosten van de huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de desbetreffende ruimte(n) door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt. 
2.8. Extra kosten door overmatige vervuiling, opruim- en herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening gebracht worden. 
2.9. De gehele ruimte is rookvrij.
2.10. Deuren dienen te allen tijde gesloten te blijven op het moment dat er muziek ten gehore wordt gebracht en/of gezongen in de ruimte(n). 
2.11. Het is huurder niet toegestaan de ruimte(n) te betreden van medehuurder of deze te (ver)storen tijdens de huurperiode. 
2.12. Huurder dient er zorg voor te dragen dat geen overlast veroorzaakt wordt bij het in gebruik nemen en verlaten van de ruimte(n) 
2.13. Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor medehuurders. 
2.14. Huurder dient na het verlaten van de ruimte en het pand er op toe te zien dat deze op slot worden gedaan.
2.15. Huurder is verplicht de sleutels na het verlaten van de ruimte en het pand weer terug te hangen in het sleutelkastje. Huurder is aansprakelijk wanneer de sleutels kwijtraken.   

3. Betaling 

3.1. De huur wordt, per vooruitbetaling als het een abonnement betreft, geïncasseerd via SEPA incasso rond de eerste van elke kalendermaand.
3.2 De kosten voor een losse boeking worden direct online voldaan door middel van iDEAL. 

4. Opzegging en/of annulering van de huurovereenkomst door huurder 

4.1. Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. Wanneer je een vervangende huurder regelt of er huurders op de wachtlijst staan, kan dit in overleg verkort worden. Opzegging is alleen geldig via het opzegformulier op de website.
4.2 Bij het annuleren van een losse boeking vindt er geen restitutie plaats, tenzij het Grandesco lukt om op het gereserveerde tijdstip toch een andere band te plaatsen. In dat geval ontvang je 50% retour.

5. Ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder 

5.1. Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van verhuurder is mogelijk indien er sprake is van: 
5.1.1. het niet nakomen van de verplichtingen door huurder zoals vastgelegd in de reservering of huurovereenkomst; 
5.1.2. wangebruik door huurder (of gebruikers) van het gehuurde; 
5.1.3. overlast door huurder (of gebruikers) aan andere huurders of aan verhuurder 
5.1.4. gebleken ondeskundigheid omtrent gebruikname van apparatuur in een gehuurde ruimte, ter beoordeling aan Grandesco; 
5.1.5. het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door huurder aan verhuurder; 
5.1.6. ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door huurder of gebruikers; 
5.1.7. het in gevaar brengen van de goede naam van de accommodatie of één van de in het pand gevestigde organisaties en bedrijven; 
5.1.8. in geval de relatie tussen huurder en overige huurders of huurder en verhuurder ernstig verstoord is;
5.1.9. na een of meerdere klachten over huurder of activiteiten van de huurder. Verhuurder zal al dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding. 

6. Aansprakelijkheid 

6.1. Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door huurder, noch door gebruikers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële en immateriële schade en/of bedrijfsschade ten gevolge van verblijf binnen de ruimte als voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders aangeboden activiteiten. 
6.2. Huurder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de huurder geleden aan het gebouw of materialen, zoals bijvoorbeeld: de vloeren, muren, gebruiksmaterialen of voorzieningen.

7. Extra kosten 

7.1. Indien er door de verhuurder klachten zijn, bijvoorbeeld qua staat waarin een zaal door de huurder achtergelaten wordt, heeft verhuurder het recht kosten in rekening te brengen, dit kan eenmalig of voor supervisie na elk gehuurd dagdeel. 
7.2. Kosten die de verhuurder maakt wegens nalatigheid, oneigenlijk gebruik, beschadiging van vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen, zijn voor rekening van huurder. 

8. Huisregels 

8.1. Alle huurders en gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels en zich dien overeenkomstig te gedragen of daarnaar te handelen. De huisregels zijn bij verhuurder op te vragen en hangen in de ruimte aan de muur.

9. Toepasselijk recht bij geschillen 

9.1. In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing. 
9.2. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van verhuurder. 

10. Overig

10.1 Grandesco behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen door te voeren die leiden tot een betere kwaliteit van de diensten en activiteiten.

Algemene voorwaarden vastgesteld op 29 september 2022.